Informacje o kierunku
Zawód: Technik rachunkowości

 

Kwalifikacje:

K1 – Prowadzenie rachunkowości (A.36.)

K2 – Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych (A.65.)

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 431103
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 2 lata (4 semestry).
Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika rachunkowości.

Rekrutacja
Na kierunek technik rachunkowości, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik rachunkowości; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik rachunkowości należy: prowadzenie rachunkowości firmy oraz dokonywanie rozliczeń finansowych, przechowywanie dokumentacji księgowej, przeprowadzanie kontroli dokumentów księgowych, nadzorowanie terminów spłat zobowiązań oraz ściąganie roszczeń i należności, posługiwanie się komputerem z oprogramowaniem do obsługi księgowej, sporządzanie sprawozdań finansowych oraz przygotowanie ich do weryfikacji. Ponadto absolwent kierunku technik rachunkowości zajmuje się wykonywaniem podstawowych czynności biurowych przy wykorzystaniu sprzętu biurowego, takiego jak: fax, komputer, kopiarka, telefon oraz przeprowadzaniem podstawowych analiz w zakresie księgowości i finansów.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta
Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik rachunkowości, mogą być zatrudnieni w działach finansowych oraz działach księgowych we wszystkich zakładach i jednostkach budżetowych, podmiotach gospodarczych, instytucjach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach administracji centralnej, samorządowej czy w urzędach skarbowych.

Opis kształcenia
Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie do:

  • posługiwania się podstawowymi pojęciami ekonomicznymi oraz pojęciami z zakresu prawa, statystyki i sprawozdawczości,
  • interpretowania ogólnych praw ekonomicznych oraz stosowania ogólnych zasad rachunku ekonomicznego,
  • obliczania i odprowadzania podatków oraz prowadzenia typowych zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz ewidencjach przychodów,
  • sporządzania planów finansowych,
  • stosowania zasad rachunkowości z uwzględnieniem rachunkowości: finansowej, rzeczowej, podatkowej, zarządczej lub kosztów oraz sprawozdań finansowych i ich analizy,
  • stosowania zasad organizacji pracy, w tym organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów ludzkich.

PLAN NAUCZANIA

Zawód: technik rachunkowości

Okres nauczania: 2 lata

System nauczania: zaoczny

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Symbol: 431103

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Działalność gospodarcza

2

Język obcy zawodowy

3

Rachunkowość finansowa

4

Wynagrodzenia i podatki

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Pracownia pracy biurowej

2

Pracownia rachunkowości

3

Pracownia wynagrodzeń i danin publicznych

 

Podstawy przedsiębiorczości*

 

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (A.36.) odbywa się pod koniec II semestru pierwszej klasy.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K2 (A.65.) odbywa się pod koniec II semestru drugiej klasy. 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design