Informacje o kierunku

Zawód: Technik ochrony fizycznej osób i mienia

Kwalifikacje: K1 – Ochrona osób i mienia (Z.3.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 541315

 Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

 Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

 

Cykl kształcenia

 Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

 Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika ochrony fizycznej osób i mienia.

 

Rekrutacja

 Na kierunek technik ochrony fizycznej osób i mienia, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
 • 2 zdjęcia,
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
 • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły
 • zaświadczenie o niekaralności.

 Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia należy: 

 • zapewnianie bezpieczeństwa życia, nietykalności osobistej i zdrowia obywateli,
 • zapobieganie wykroczeniom i przestępstwom przeciwko mieniu
 • przeciwdziałanie powstawaniu szkody, która mogłaby wyniknąć z tych zdarzeń.  

Technik ochrony fizycznej osób i mienia nie dopuszcza do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony, kieruje jednostką organizacyjną uprawnianą zgodnie z przepisami prawa do zarządzania nią, w tym do ochrony obiektów, urządzeń i obszarów podlegających obowiązkowej ochronie. Absolwent kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz do organizowania wewnętrznych służb ochrony. 

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta 

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik ochrony fizycznej osób i mienia, mogą być zatrudnieni w renomowanych firmach ochroniarskich, wewnętrznych służbach ochrony bądź mogą ubiegać się o koncesję na prowadzenie własnej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia. 

Opis kształcenia 

 Kształcenie w zawodzie technik ochrony fizycznej osób i mienia ma na celu przygotowanie do:

 • organizowania oraz realizowania ochrony fizycznej osób i mienia
 • prowadzenia działalności w zakresie zapobiegania, rozpoznawania oraz wykrywania zagrożeń w odniesieniu do chronionej jednostki organizacyjnej
 • analizowania stanu potencjalnych zagrożeń
 • samodzielnego kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej
 • prowadzenia dokumentacji służb ochrony, dokumentacji związanej z prowadzeniem własnej działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia oraz innej niezbędnej dokumentacji
 • właściwego stosowania nowoczesnych metod i środków zabezpieczenia technicznego osób i mienia
 • udzielania pomocy przedlekarskiej
 • posługiwania się bronią palną.

 

PLAN NAUCZANIA  

Zawód: technik ochrony fizycznej osób i mienia

System nauczania: zaoczny

Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Symbol: 541315

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa w ochronie osób i mienia

2

BHP z elementami pierwszej pomocy przedmedycznej

3

Podstawy ekonomii w ochronie osób i mienia

4

Język obcy w ochronie osób i mienia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ochrona mienia i techniczne środki zabezpieczeń

2

Zabezpieczenie imprez masowych

3

Ochrona osób

4

Konwojowanie

5

Wyszkolenie strzeleckie

6

Techniki interwencyjne i samoobrona

7

Podstawy przedsiębiorczości*

  *Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 

 Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

II semestr 2 tygodnie 80 godzin,

III semestr 2 tygodnie 80 godzin,

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje K1 (Z.3.) odbywa się pod koniec czwartego semestru.

 

 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design