Informacje o kierunku

Zawód: Technik BHP  

 Kwalifikacje: Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy (Z.13.)
Podbudowa programowa
: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 325509
Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

Cykl kształcenia
Nauka trwa 1,5 roku (3 semestry).  Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele. Nauka kończy się egzaminem potwierdzający kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika bezpieczeństwa i higieny pracy. 

Rekrutacja
Na kierunek technik bhp  kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • 2 zdjęcia,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy; odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,
  • formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły lub on-line. 


Tytuł Technika bezpieczeństwa i higieny pracy uprawnia do:

 *  podjęcia pracy jako inspektor do spraw bhp lub starszy inspektor ds. bhp,
(wymagany 3-letni sta
ż pracy w służbie bhp (§ 4 ust. 2
pkt 1 i 2 rozporz
ądzenia Rady Ministrów z 2 października 1997 r. w sprawie
s
łużby bezpieczeństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 109, poz. 704 ze zm).

 * przeprowadzania szkolenia wstępnego ogólnego w zakresie bhp (§ 10 ust. 2
rozporz
ądzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie
szkolenia w dziedzinie bezpiecze
ństwa i higieny pracy; Dz.U. nr 180, poz.
1860 ze zm).,
 

Technik BHP jest kierunkiem dającym duże szanse podjęcia atrakcyjnej pracy, ponieważ:

*  każdy pracownik, zatrudniony na podstawie Kodeksu, pracy musi odbyć wstępne szkolenie BHP oraz okresowe szkolenie BHP  w zakładzie pracy

*  wszystkie większe zakłady pracy są zobowiązane zatrudniać na pełen lub na część etatu
Specjalist
ę ds BHP.

Charakterystyka zawodu

Do zadań absolwenta kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy należy: sporządzanie bieżącej oraz okresowej analizy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniając obowiązujące przepisy i normy, ustalanie zgodności oddawanych do użytku obiektów z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz z dokumentacją projektową, identyfikowanie zagrożenia i  redukowanie ryzyka zawodowego, ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków, sporządzanie dokumentacji powypadkowej, ocenianie ekonomicznych skutków zagrożeń. Ponadto technik bezpieczeństwa i higieny pracy przeprowadza szkolenia bhp nowo przyjętych pracowników oraz w momencie zagrożenia życia i zdrowia pracowników wstrzymuję pracę urządzeń i maszyn.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik bezpieczeństwa i higieny pracy, mogą być zatrudnieni we wszystkich przedsiębiorstwach, instytucjach i zakładach pracy, w których wymagany jest nadzór warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, jak również mogą prowadzić własną działalność gospodarczą jako specjaliści ds. BHP. 

Opis kształcenia

 Kształcenie w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy ma na celu przygotowanie do:

  •         właściwego oceniania i kontrolowania stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy;
  •         umiejętnego rozwiązywania problemów organizacyjnych i technicznych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •         prowadzenia doradztwa w zakresie obowiązujących przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •         oceniania ryzyka zawodowego powodowanego przez czynniki fizyczne, chemiczne lub biologiczne występujące w środowisku pracy, jak również określania sposobów ich eliminowania bądź ograniczania;
  •         prowadzenia szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;
  •         prowadzenia działalności gospodarczej.

 
 

PLAN  NAUCZANIA

ZAWÓD: technik bezpieczeństwa i higieny pracy

symbol cyfrowy: 325509

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dające wykształcenie średnie

SYSTEM NAUCZANIA: zaoczny


 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Podstawy prawa pracy

2

Techniczne bezpieczeństwo pracy

3

Ergonomia w procesie pracy

4

Zagrożenia w środowisku pracy

5

Język obcy zawodowy w bezpieczeństwie i hignienie pracy 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Ocena ryzyka zawodowego

2

Ustalanie przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz chorób zawodowych

3

Zarzadzanie systemami bezpieczeństwa i higieny pracy


Podstawy przedsiębiorczości*

   

*Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową: 

II semestr 2 tygodnie 80 godzin, 

III semestr 2 tygodnie 80 godzin, 

Razem 4 tygodnie 160 godzin.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Z.13.) odbywa się pod koniec III semestru.


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design