Informacje o kierunku    Technik administracji


    

 Kwalifikacje: K1 – Obsługa klienta w jednostkach administracji (A.68.)

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.


Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol 334306

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.

Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.

 

Cykl kształcenia

 Nauka trwa 2 lata (4 semestry).

 Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

 Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, po którego zdaniu słuchacz otrzymuje tytuł technika administracji.

 

Rekrutacja

 Na kierunek technik administracji, kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 *     świadectwo ukończenia szkoły średniej,

*     2 zdjęcia,

*     zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki na kierunku technik administracji. Odpowiednie druki i skierowanie do pobrania w sekretariacie szkoły,

*     formularz zgłoszeniowy dostępny w sekretariacie szkoły.

  

Charakterystyka zawodu

 Do zadań absolwenta kierunku technik administracji należy:

·         interpretacja i stosowanie przepisów prawnych z różnych dziedzin prawa,

·         przygotowanie projektów umów, porozumień, decyzji, regulaminów, instrukcji  i innych dokumentów oraz aktów,

·         posługiwanie się wskaźnikami ekonomicznymi i metodami analizy ekonomicznej, finansowo- księgowej i dokumentacją księgową.

 Technik administracji redaguje pisma, korespondencję, sprawozdania, notatki służbowe, sporządza protokoły, umowy o pracę, regulaminy pracy i wynagrodzenia. Odpowiada za prawidłowe przyjmowanie, segregowanie  i klasyfikowanie informacji.

 

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 Absolwenci Policealnej Szkoły Zawodowej "Edukator", po ukończeniu kierunku technik administracji, mogą być zatrudnieni w instytucjach administracyjnych i gospodarczych: urzędach wojewódzkich, rejonowych, powiatowych i gminnych, podmiotach gospodarczych, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach skarbowych. Zatrudnienie także znajdą w urzędach marszałkowskich oraz firmach i instytucjach prywatnych gdzie potrzebna jest wiedza z zakresu administracji.

 

Opis kształcenia

 Kształcenie w zawodzie technik administracji ma na celu przygotowanie do:

·         gromadzenia dokumentacji i informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,

·         koordynowania działalności, sporządzania sprawozdań, protokołów, opracowywania projektów aktów administracyjnych,

·         prowadzenia postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,

·         prowadzenia podstawowej dokumentacji księgowej, planowania kosztów i zysków, 

·         gospodarowania majątkiem oraz nadzorowania innych pracowników.

  

PLAN  NAUCZANIA

 

ZAWÓD: technik administracji

PODBUDOWA PROGRAMOWA: szkoła dająca wykształcenie średnie

SYMBOL CYFROWY: 334306

Forma: ZAOCZNA

 

 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym

1

Język obcy w administracji

2

Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej

3

Podstawy prawa cywilnego

4

Podstawy prawa pracy

5

Podstawy prawa administracyjnego

6

Podstawy finansów publicznych

 

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

1

Wykonywanie pracy biurowej

2

Postępowanie w administracji

 

Podstawy przedsiębiorczości*

 * Podstawy przedsiębiorczości prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu.

 Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programową:

II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

III semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.

 

Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

  • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
  • dyplom zawodowy: opiekun osoby starszej (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
  • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design