OPIEKUN OSOBY STARSZEJ
 

Kwalifikacje
K1  (Z-7) Świadczenie usług opiekuńczo- wspierających osobie starszej  

NAUKA  BEZPŁATNA PRZEZ CAŁY OKRES KSZTAŁCENIA!

   Nauka trwa 2 lata tzn.4 semestry

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym
Zdanie egzaminu potwierdzającego kwalifikację (Z.7) w zawodzie oraz ukończenie szkoły  skutkuje uzyskaniem  tytułu technika w zawodzie: opiekun osoby starszej.

 

 Charakterystyka zawodu

Opiekun (lub opiekunka) osób starszych to osoba, która zajmuje się osobami w podeszłym wieku, pomagając im w codziennym życiu. Zakres obowiązków opiekunów bywa bardzo różny, w zależności od stanu zdrowia i możliwości osób starszych, a także od miejsca zatrudnienia. Istotą pracy zawodowej opiekuna osoby starszej jest świadczenie usług opiekuńczo-wspierających. Opiekun pomaga osobie podopiecznej w codziennych czynnościach domowych, planowaniu i organizacji gospodarstwa domowego, wykonuje czynności pielęgnacyjne i higieniczne u osób chorych i niesamodzielnych, udziela pierwszej pomocy w przypadkach zagrożenia zdrowia i życia osoby podopiecznej, mobilizuje ją do aktywnego spędzania czasu wolnego, rozwijania zainteresowań i zwiększania samodzielności życiowej.

Zakres działań zawodowych opiekuna wymaga posiadania określonych cech personalnych i społecznych. Ze względu na charakter pracy z człowiekiem starszym, istotne znaczenie ma empatia, cierpliwość, chęć niesienia pomocy, komunikatywność, kreatywność, konsekwencja i umiejętność współpracy oraz zdolność organizowania pomocy i wsparcia środowiska społecznego dla osoby podopiecznej, a także umiejętność kształtowania pozytywnych relacji międzyludzkich.

 Do najczęstszych zadań opiekuna należy:

 • pomoc w utrzymaniu higieny osobistej podopiecznego, rehabilitacja, bieżący nadzór  stanu zdrowia.
 • pomoc w utrzymaniu mieszkania w czystości i wykonywaniu obowiązków domowych
 • załatwianie różnych spraw poza domem podopiecznego (realizowanie recept, opłaty rachunków, organizowanie transportu).
 • organizowanie wolnego czasu osobie starszej, dobór zajęć, które mogą umożliwić jej rozwój psychofizyczny oraz większe usamodzielnienie się.
 • pomoc rodzinie podopiecznego: udzielanie informacji odnośnie prawidłowej opieki nad osobą starszą, odżywiania, sposobów ułatwienia sprawowania codziennej opieki
 • współpraca z podmiotami i instytucjami działającymi lokalnie na rzecz osoby starszej.

  Perspektywy zatrudnienia 

Osoby zainteresowane pracą w zawodzie opiekuna osób starszych mogą znaleźć zatrudnienie w domach opieki społecznej, hospicjach, placówkach opieki paliatywnej, domach samopomocy, organizacjach pozarządowych. Mogą być także zatrudniane do pomocy w mieszkaniach osób potrzebujących.
Liczne oferty pracy dotyczą krajowego rynku pracy oraz krajów UE. 

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym
          

 • Organizacja opieki nad osobą starszą
 • Psychologia i socjologia w opiece nad osobą straszą
 • Metodyka pracy opiekuńczej
 • Język migowy
 • Język obcy w pomocy społecznej

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym
            Opieka i wsparcie osoby starszej
            Aktywizacja społeczna 

Łączna liczba godzin kształcenia zawodowego:   680 godzin
Praktyki zawodowe: 8 tygodni = 320 godzin

Rekrutacja

Kandydat składa w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
 • Świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • 2 zdjęcia
 • Formularz zgłoszeniowy (dostępny w sekretariacie)
 • Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na danym kierunku
© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design