OPIEKUN MEDYCZNYKim jest opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to osoba, która może samodzielnie wykonywać czynności pielęgnacyjne oraz niektóre zabiegi pielęgniarskie. Może on asystować, a w niektórych sytuacjach nawet zastępować pielęgniarkę. Opiekun medyczny jest w stanie, na przykład, wykonywać dezynfekcję i konserwację narzędzi lub przyborów zabiegowych. Jest on również odpowiednio przygotowywany do radzenia sobie z problemami, występującymi podczas opieki nad osobami chorymi i niesamodzielnymi. Pomaga choremu w zaspokajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych, i jak sama nazwa zawodu wskazuje, opiekuje się chorymi oraz potrzebującymi pomocy.

czas trwania: 2 semestry

Symbol zawodu 532102

Kwalifikacje: K1 – Świadczenie usług opiekuńczych osobie chorej i niesamodzielnej
Podbudowa programowa: szkoła dająca wykształcenie średnie

Czas trwania nauki: 1 rok (2 semestry)
zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.
Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie.

Opiekun medyczny świadczy usługi opiekuńcze osobie chorej i niesamodzielnej. Rozpoznaje problemy i potrzeby podopiecznych. Planuje, organizuje i wykonuje czynności higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze u osoby chorej i niesamodzielnej.

Możliwość zatrudnienia

 • szpitale
 •  zakłady opiekuńczo-lecznicze
 • ośrodki i domy pomocy społecznej
 •  środowiskowe domy pomocy
 • niepubliczne zespoły opieki zdrowotnej
 •   indywidualna opieka w domu pacjenta

Kształcenie

Nauka na kierunku opiekun medyczny przygotowuje do:

 • rozpoznawania i rozwiązywania problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku
 • pomagania osobie chorej i niesamodzielnej w zaspakajaniu potrzeb bio-psycho-społecznych;
 •  asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych;
 • konserwacji, dezynfekcji przyborów i narzędzi stosowanych podczas wykonywania zabiegów;
 • podejmowania współpracy z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym podczas świadczenia usług z zakresu opieki medycznej nad osobą chorą i niesamodzielną.

Program nauczania:

Przedmioty w kształceniu zawodowym teoretycznym 

 1. Opieka nad osobą chorą i niesamodzielną
 2. Zdrowie publiczne
 3. Zarysanatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy
 4. Zarys psychologii i socjologii
 5. Działalność gospodarcza w ochronie zdrowia
 6. Język migowy
 7.  Język obcy zawodowy w ochronie zdrowia
 8.  Komputerowe wspomaganie działalności w ochronie zdrowia

Przedmioty w kształceniu zawodowym praktycznym

 1.  Zabiegi higieniczne, pielęgnacyjne i opiekuńcze
 2.  Działania opiekuńcze nad osobą chorą i niesamodzielną
 3.  Podstawy przedsiębiorczości (prowadzone są tylko dla Słuchaczy, którzy na wcześniejszym etapie edukacyjnym nie realizowali tego przedmiotu)
   

Praktyki zawodowe: 4 tygodnie = 160 godzin

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

   - 2 zdjęcia legitymacyjne

   - świadectwo ukończenia szkoły średniej

   - zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki i wykonywania zawodu

   - formularz zgłoszeniowy, dostępny w sekretariacie szkoły

 

Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej

ZA NAUKĘ NIE POBIERAMY ŻADNYCH OPŁAT

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.


 

© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design