"Dla ludzi naprawdę wielkich nie ma większej radości od tej, gdy drugim mogą sprawić radość."

Informacje o kierunku
Zawód: Asystent Osoby Niepełnosprawnej
  

Kwalifikacje:

K1 - Udzielanie pomocy i organizowanie wsparcia osobie niepełnosprawnej (symbol Z.8.)

Z dyplomem absolwent otrzymuje EUROPASS - suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (w języku polskim i angielskim), który określa profil umiejętności zawodowych.

Podbudowa programowa: do Szkoły przyjmowani są absolwenci szkół średnich.
Policealna Szkoła Zawodowa "Edukator" posiada uprawnienia szkoły publicznej, realizuje program MENiS, symbol: 341201

Wystawiamy zaświadczenia do ZUS. Wystawiamy legitymacje szkolne, które upoważniają do zniżek na przejazdy.
Organizujemy atrakcyjne praktyki zawodowe.


Cykl kształcenia

Nauka trwa 1rok (2 semestry). 

Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, dwa razy w miesiącu w soboty i niedziele.

Po ukończeniu szkoły Słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły policealnej na druku MEN oraz po zadaniu egzaminu zawodowego przed Okręgową Komisją Egzaminacyjną  dyplom z tytułem  zawodowym Asystent osoby niepełnosprawnej, , zgodny z klasyfikacją zawodów Ministra Pracy i Polityki Społecznej

 
Charakterystyka zawodu

 Asystent osoby niepełnosprawnej:

 • ułatwia osobie niepełnosprawnej wykonywanie czynności dnia codziennego; 
 • pomaga jej w uzyskaniu jak największej samodzielności;
 • współpracuje z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji;
 • wspiera osoby niepełnosprawne w realizacji programu rehabilitacji społecznej i zawodowej.

Możliwość zatrudnienia i stanowiska pracy absolwenta

 Absolwenci kierunku asystent osoby niepełnosprawnej posiadają pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

 • domach i ośrodkach pomocy społecznej; 
 • instytucjach opiekuńczych.

 Asystenci osoby niepełnosprawnej mogą również wykonywać swój zawód prowadząc własną działalność.

Wszechstronne przygotowanie do wykonywania kluczowych zadań zawodowych:

 • współtworzenia programów rehabilitacji i pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • doradzania w zakresie usług medycznych, rehabilitacyjnych, zawodowego przekwalifikowania, kontaktów społecznych, usług kulturalnych, rekreacji i integracji ze środowiskiem;
 • diagnozowania warunków życia i dążenia do usuwania wszelkiego typu barier (psychologicznych, społecznych, architektonicznych, komunikacyjnych itp.);
 • pobudzania aktywności osoby niepełnosprawnej oraz jej rodziny w celu zaspokojenia potrzeb biopsychospołecznych;
 • planowania, kontrolowania i oceniania indywidualnego programu, planu pomocy osobie niepełnosprawnej;
 • włączania osoby niepełnosprawnej w programy instytucji i placówek świadczących usługi rehabilitacyjne;
 • współpracy z mediami ułatwiającej poszukiwanie sponsorów i sojuszników w działaniach na rzecz osób niepełnosprawnych


Opis kształcenia

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • udzielania pomocy osobie niepełnosprawnej w korzystaniu z różnych form kompleksowej rehabilitacji;
 • świadczenia opieki osobie niepełnosprawnej w zakresie czynności higienicznych i pielęgnacyjnych oraz pomagania w prowadzeniu gospodarstwa domowego; 
 • wspierania osoby niepełnosprawnej w dążeniu do samodzielności życiowej; 
 • motywowania osoby niepełnosprawnej do aktywności społecznej i zawodowej.

PLAN NAUCZANIA

Zawód: asystent osoby niepełnosprawnej

Okres nauczania: 1 rok

System nauczania: zaoczny

Lp.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne

 
 

1

Wybrane zagadnienia z psychologii i socjologii

 

2

Elementy anatomii i patologii człowieka

 

3

Język migowy

 

4

Metodyka pracy asystenta osoby niepełnosprawnej

 

5

Organizacja wsparcia osoby niepełnosprawnej

 

6

Język obcy w pomocy społecznej

 

7

Opieka i pielęgnacja człowieka

 

8

Terapia zajęciowa i aktywizacja

 

9

Praktyki zawodowe

 

Łączna liczba godzin na kształcenie zawodowe praktyczne

 

Praktyki zawodowe

 

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

I semestr 4 tygodnie 160 godzin,
II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.

Wymiar praktyki zawodowej zgodnie z podstawa programowa:

I semestr 4 tygodnie 160 godzin,

II semestr 4 tygodnie 160 godzin,

Razem 8 tygodni 320 godzin.Słuchacze po ukończeniu nauki uzyskują:

 • świadectwo ukończenia szkoły policealnej
 • dyplom zawodowy: opiekun osoby starszej (po zdanym egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie)
 • dokument Europass - zawodowy paszport potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (honorowany jest w krajach UE), który pozwala pracodawcy na legalne zatrudnienie w danym kraju

 

 


© 2011 Centrum Kształcenia Edukator | Kontakt | Polityka prywatności | Mapa strony stat4u kodowanie: Redprojekt.pl | projekt graficzny: neuf design